civilsocietyfacilitynetwork

Институтот за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС Скопје (ИДСЦС), во партнерство со Охрид институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ) започнаа со спроведување на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси“. Активностите од проектот ќе се спроведуваат во периодот декември 2013 – мај 2015, во вкупен период од 18 месеци.
Главна цел на проектот е да ги зајакне улогата и придонесот на граѓанското општество во остварување на стандардите на доброто владеење и во процесот на ЕУ-интеграција. Поконкретно, проектот ќе иницира вклучување на граѓанските организации и поширокото граѓанско општество во процесот на реформа на јавната администрација. Активностите на проектот ќе ги опфатат граѓански организации кои се активни на локално ниво и јавната администрација на национално и локално ниво. Локалните граѓански организации ќе бидат вклучени како чинители кои вршат мониторинг на јавната администрација, но и како корисници на повеќе активности за градење на капацитетите спроведени од проектните партнери. Во рамки на проектот ќе биде промовирана и Мрежата на граѓански организации за елиминирање на споил системот во јавната администрација, а ќе биде изготвена и Стратегија на граѓанското општество за следење на конфликтот на интереси и споил системот во јавната администрација. Покрај тоа, проектот ќе опфати и истражувачки активности кои ќе го проценат напредокот на Република Македонија во реформата на јавната администрација, но и ќе го измерат мислењето на граѓаните и нивното задоволство од ЕУ-реформите во повеќе области преку испитувања на јавното мислење. Особено важна компонента на проектот е информирањето на пошироката јавност за трендовите во реформата на јавната администрација како и развој на свесноста за штетните ефекти од примената на споил системот во нејзиното функционирање.
Проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси“ е овозможен со финансиска поддршка на Европската Комисија преку програмата IPA Civil Society Facility.