ИДСЦС партнер на проект од програмата на УСАИД за борба против корупцијата

aakickoffnaslovna
Share on facebook
Share on twitter

aakickoffnaslovna

На 18.09.2013 (среда) се одржа конференцијата со која официјално се означи започнувањето на Програмата на УСАИД за борба против корупцијатата. Со Програмата ќе бидат поддржани граѓанските организации во нивните напори за подигање на интегритетот и отчетноста на државните институции. Институтот за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) е една од партнерските организации кои ја спроведуваат Програмата, заедно со Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во својство на носител на проектот и останатите партнери, Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) и Транспарентност Македонија (ТМ).

aaslika1

Конференцијата ја отвори Александар Кржаловски, првиот извршен директор на МЦМС, а потоа присутните ги поздравија Џејмс Стајн, директорот на мисијата на УСАИД во Македонија и Сејди Халили од Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК).

aaslika2

Емина Нурединовска, раководителка на секторот граѓанско општество во МЦМС, ја презентираше Програмата, активностите и очекуваните резултати. Активностите вклучуваат неколку иновативни методи меѓу кои особено значаен е Системот за следење на корупцијата (ССК), применет во повеќе држави од Централна и Источна Европа. Програмата опфаќа и организирање на форуми за јавни политики за борба против корупцијата, развивање на акциски планови во различни области, јакнење на капацитетите на граѓанските организации за борба против корупцијата и нивно вмрежување, следење на учеството на јавноста во процесите на подготовка на законите, проценка на ризик од корупција во поединечни државни институции, јакнење на свеста на граѓаните, информирање на јавноста за динамиката на коруптивните практики, како и други активности.

aaslika3

ССК овозможува придобивање на детални информации за типовите, нивото и трендовите на корупцијата во државата како и нивна длабинска анализа. Руслан Стефанов од Центарот за изучување на демократија (ЦИД) од Република Бугарија го презентираше ССК на присутните, осврнувајќи се на искуствата кои ЦИД ги има со ваков вид на мониторинг во повеќе држави. ССК е вклучен во прирачникот на Обединетите нации (ООН) за борба против корупцијата, како најдобра национална практика, како и при подготовката на првиот Антикорупциски извештај на ЕУ.

aaslika4

Во рамки на Програмата, ИДСЦС со својата експертиза ќе биде директно вклучен во следењето на корупцијата во Македонија по методологијата на ССК.

aaslika5

Објави поврзани со проектот