Архива

  Category Archive for "ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ"
  item

  Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела

  item

  Мрежа „SEE Think Net“ – Берлински процес

  item

  Perform on Reform – Следење на реформскиот процес

  item

  Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази

  item

  Зајакнување на улогата на Собранието во процесот на пристапувањето кон ЕУ

  item

  „ИНФОРМ: Затворање на јазот меѓу формалните и неформалните институции на Балканот“

  item

  ЦИВИКА МОБИЛИТАС Институционален грант

  item

  Организациски грант за развој

  item

  СДЦ – Собранието под лупа