logo

Развој на капацитети, соработка и култура во надзорот врз безбедносните сектори во Албанија, Косово и Северна Македонија (ДЕКОС)

Share on facebook
Share on twitter

Проектот „Развој на капацитети, соработка и култура во надзорот врз безбедносните сектори во Албанија, Косово и Северна Македонија (ДЕКОС)” цели кон зајакнување на парламентите, граѓанските организации и останатите чинители во остварувањето на демократски надзор врз безбедносниот сектор. За остварување на целите, проектот вклучува активности за градење на капацитетите, зајакнување на соработката и поттикнување на култура на надзор врз безбедносните секотори во Албанија, Косово и Северна Македонија.

Проектот се состои од 2 компоненти: градење на капацитети и истражувачка компонента.

При градењето на капацитетите, проектот применува три методи: 1. Одржување на 16 национални обуки за парламентарните служби; претставниците на граѓанскиот сектор, народниот правобранител и ревизорските институции. Обуките се засноваат на интерактивен пристап, и се состојат од работилници и учење преку практична работа. 2. Организирање на 5 регионални обуки со цел размена на искуства и дискусии за заедничките предизвици на таргет групите во трите држави. 3. Пратениците и претставниците на народниот правобранител и ревизорските институции ќе ја имаат можноста да бидат обучени на работното место од страна на колеги од земјите члекни на Европската Унија.

Истражувачката компонента започнува со длабинска анализа на околностите и потребите на албанските, косовските и македонските актери кои вршат надзор врз безбедноста. При анализата на потребите, како и во останатите истражувања, проектните партнери ќе го анализираат надзорот врз безбедносниот сектор во сите три држави. Наодите од истражувањата ќе бидат искористени за креирање на првата компонента -градење на капацитетите, согласно специфичните потреби на таргет групите. Проектот ќе произведе низа на студии на случај, тематски билтени и прирачници.

ДЕКОС е насочен кон неколку надзорни тела: парламентите, со посебен фокус на комисиите за внатрешни работи, одбрана и национална безбедност/контраразузнавање; народниот правобранител и ревизорските институции; граѓански организации, вклучувајќи тинк-тенк, невладини и организации кои работат во доменот на заштита на човековите права; и останати надзорни тела, како државни тела за спречување на корупцијата.

Цели на проектот: Зајакнување на парламентите, граѓанските организации и останатите чинители во остварувањето на демократски надзор врз безбедносниот сектор.

Времетраење на проектот: три години, август 2019 – јули 2020

Донатор: Министерството за надворешни работи на Кралството Холандија

Партнери: Центарот за европски безбедносни студии од Холандија, албанскиот Институт за политички студии; Институтот за демократија и медијација од Албанија; косовскиот Институт за истражување и развој на политики.

Настани поврзани со проектот

Lufta kundër dezinformatave në Maqedoninë e Veriut: si mund t’i përgjigjet Kuvendi kësaj sfide?

09.02.2022

Fushatat me dezinformata gjithnjë e më tepër po kërcënojnë demokracinë...

Сузбивање дезинформации во Северна Македонија: како Собранието да одговори на предизвикот?

09.02.2022

Кампањите со дезинформации сѐ почесто ѝ се закануваат на демократијата...

Përmirësimi i pozitës informuese të Parlamentit të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

22.07.2021

Përmirësimi i pozitës informuese të Parlamentit të Shqipërisë, Kosovës dhe...

Зајакнување на надзорот над разузнавањето во Албанија, Косово и Северна Македонија

15.03.2021

Иако е голем предизвик да се воспостави демократски надзор над...

Влијанието на Ковид-19 на владеењето и демократскиот надзор: Случаите на Албанија, Косово и Северна Македонија

09.12.2020

Пандемијата на Ковид-19 тешко го погоди Западниот Балкан. Не само...

ИДСЦС и ЦЕСС спроведоа интервјуа со засегнати страни поврзани со надзорот над безбедносниот сектор

10.12.2019

Во рамки на истражувачката компонента на проектот “Развој на капацитети,...

Поврзани објави