logo

Управувањето со јавните претпријатија е резервирано за мажите

Share on facebook
Share on twitter

Родовата еднаквост значи дека жените и мажите, еднакво треба да уживаат исти права, ресурси, можности и заштита во општеството. На глобално ниво, постигнувањето на родова еднаквост е од приоритетна важност и се користат различни методи за да се урнат сите родовите бариери и сите форми на дискриминација. Учеството на жените и мажите во сите области од јавниот и приватниот сектор е од клучна важност, што подразбира и еднаков статус и третман во остварувањето на човековите права и развојот на индивидуалниот потенцијал.

Таквата потреба не е исклучена кога се работи и за јавните претпријатија. Праксата во нашата држава покажува дека кога е во прашање управувањето со јавните претпријатија постојат значителни разлики помеѓу жените и мажите.

Според анализата Кој „тоа“ таму управува? Извештај за 2019 година, со јавните претпријатија во нашата држава најчесто управуваат мажи.

Податоците од истражувањата укажуваат дека во 2018 година само 29% од членовите на управните и надзорните одбори биле жени, а во 2019 овој процент изнесувал 28%.

Најизразена е состојбата кај директорските позиции, каде што само 6% се жени. Ваквата состојба укажува на систематска дискриминација која оневозможува еднаков пристап до раководни позиции во сите области на нашето живеење.

Целосната анализа може да ја прочитате тука.

Кој „тоа“ таму управува? Извештај за 2019 година

Поврзани објави