Цел на грантот: Зајакнување на капацитетите на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во петте области на развој на граѓанското општество поддржани од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС.

Временска рамка на имплементација: април 2016 – март 2018

Донатор: ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Буџет на грантот: 3.900.000 денари

Активности:

 • Трансформирмација на корисниците на ИДСЦС во поддржувачи кои би ја споделувале визијата и целите на организацијата;
 • Воспоставување на формални процедури и алатки за доследно вградување на вредностите на ИДСЦС во организациското функционирање;
 • Вмрежување на конституентите на ИДСЦС;
 • Воспоставување на формални процедури и алатки за внатрешна работа;
 • Зајакнување на вештините и знаењата на членовите на ИДСЦС;
 • Креирање на план за организациски развој;
 • Стимулација и поддршка на застапувачките активности;
 • Зајакнато застапување на ИДСЦС пред меѓународни организации и институции поврзани со ЕУ интеграциите на РМ.

Резултати од спроведувањето на грантот:

 1. Проширена запознаеност на конституентите со визијата, мисијата и работата на ИДСЦС.
 2. Одржливо вградување на вредностите во работата на ИДСЦС.
 3. Воспоставување на ИДСЦС како средишна точка на вмрежување на конституентите.
 4. Подобрување на организациските и кадровските капацитети на ИДСЦС.
 5. Воспоставување на ИДСЦС како ресурс за информирана стручна дебата и креатор на јавна агенда.

Настани поврзани со проектот