logo

Во лавиринтите на циклусот на креирање на политики

Share on facebook
Share on twitter

Овој краток документ за јавна политика има за цел да ги претстави основите кои го определуваат партиципативното креирање политики во Република Македонија. Партиципативното креирање политики го гледаме како посебна област на јавната политика, која може да се развива и унапредува преку соодветно планирање и имплементација на мерки кои ќе го приближат остварувањето на јавната власт до граѓаните и нивните здруженија.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs/agora-sesii-vo-lavirintite-na-ciklusot-na-kreiranje-na-politiki-mk.pdf

Ky dokument i shkurtër për politikë publike ka për qëllim ti prezantojë bazat të cilat e përcaktojnë krijimin participativ të politikave në Republikën e Maqedonisë, Krijimi participativ e politikave e shohim si një lëmi e veçantë e politikës publike, e cila mund të zhvillohet dhe të avancohet përmes planifikimit përkatës dhe implementimit të masave të cilat do ta përafrojnë realizimin e pushtetit publik te qytetarët dhe shoqatat e tyre.

Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu: http://idscs/agora-sesii-vo-lavirintite-na-ciklusot-na-kreiranje-na-politiki-al.pdf

Поврзани објави