logo

Во потрага по ефективна дискусија: Клучни ограничувања на правото на говор од Собраниската говорница

Share on facebook
Share on twitter

 

Во потрага по ефективна дискусија: Клучни ограничувања на правото на говор од Собраниската говорница

Во три наврати во изминативе години (2008, 2010 и 2013) парламентарните политички партии изгласаа измени во Деловникот на Собранието со кои значително се ограничува правото на дискусија на пратениците. Овие ограничувања подеднакво се однесуваат на времетраењето на говорните акти, но и на нивната фреквенција, а опфаќаат ограничувања, применливи и на пленарните и на комисиските расправи. Со тоа, се создаде состојба на екстензивна регулација која во голема мера влијае на квалитетот на дискусијата во Собранието, но и на можностите на законодавниот дом ефективно да ја врши улогата на контролор врз работата на извршната власт. Согласно воочените слабости, овој бриф за јавни политики предлага повеќе препораки за подобрување на деловничките решенија. Препораките имаат за цел да ги зголемат можностите за контрола на работата на Владата од страна на Собранието, како и можностите за контрола на законските решенија кои еднострано се поднесуваат од страна на Владата и пратениците од парламентарното мнозинство. При дефинирањето на препораките, предвид е земено и искуството од Парламентот на Република Словенија.

Целосната публикација може да ја најдете на следниов линк:

Во потрага по ефективна дискусија: Клучни ограничувања на правото на говор од Собраниската говорница

 

NË KËRKIM PËR DISKUTIM EFEKTIV:
KUFIZIMET KYÇE E TË DREJTËS SË FJALËS NGA FOLTORJA PARLAMENTARE

 

Në tri raste në vitet e fundit (2008, 2010 dhe 2013), partitë politike parlamentare votuan për ndryshimin e Rregullores së Kuvendit të cilat në mënyrë të konsiderueshme kufizojnë të drejtën e diskutimit të deputetëve. Këto kufizime zbatohen në mënyrë të barabartë edhe për kohëzgjatjen e fjalimeve, por edhe në frekuencën e tyre, ndërsa përfshijnë edhe kufizime të zbatueshme për seancat plenare dhe seancat e komisioneve. Me ndryshimet e rregullores gjatë viteve është krijuar një situatë me rregullim ekstenziv e cila ndikon në masë të madhe në cilësinë e diskutimit në Kuvend, por edhe aftësitë e legjislaturës për të kryer në mënyrë efektive rolin e kontrolluesit të ekzekutivit. Kështu, u krijua pabarazi shtesë në mes të fuqive të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ në Republikën e Maqedonisë dhe u pengua e drejta e Parlamentit për të marrë pjesë në mënyrë efektive në krijimin e ligjit dhe politikës. Kjo analizë ka shqyrtuar ndikimin e ndryshimeve procedurale që ndikojnë në cilësinë e diskutimit në Kuvend. Ne gjejmë se kufizimet e ndryshme të disa procedurave parlamentare janë të dëmshme për zhvillimin e diskutimit cilësor, demokraci e mbrendhsme dhe kërkim gjithëpërfshirës për konsensus për çështje të rëndësishme, si parimi i vendimmarrjes përfshirëse dhe demokratike. Në vend të kësaj, ne propozojmë ndryshim perbrenda të atyre pjesëve të dispozitave që rregullojnë kufizimet e fjalimeve, që kanë për qëllim sigurimin e kushteve për zhvillimin e cilësisë së debatit në parlament si një faktor i rëndësishëm për cilësinë, legjitimitetit dhe efektivitetit e legjislacionit dhe vendimeve parlamentare. Gjatë koncipimit të rekomandimeve, është përdorur shembulli i Parlamentit të Republikës së Sllovenisë, dispozitat e rregullores të së cilës kryesisht lën hapësirë më të madhe për zhvillimin e diskutimit parlamentar se sa ato të Maqedonisë.

 

Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu:

NË KËRKIM PËR DISKUTIM EFEKTIV

 

Поврзани објави