logo

Судир на интереси во јавната администрација

Share on facebook
Share on twitter

Состојба, правна рамка за превенција и ефективност на моделот

Предметот на анализа во ова истражување е специфичен облик на коруптивно однесување, користењето на јавни овластувања, односно службените овластувања како од политички именувани и избрани лица така и од страна на службеници од кариера, за остварување на лични интереси, финансиски, нематеријални или друг вид на корист.

Целосната публикација може да ја најдете на следниов линк:

http://idscs/Sistem-i-sudir-na-interesi-vo-javnata-administracija-MK.pdf
Gjendja, korniza juridike dhe efektiviteti i modelit

Оbjekt i analizës së këtij hulumtimi është forma specifike e sjelljes korruptive, shfrytëzimit të autorizimeve publike, përkatësisht të autorizimeve zyrtare si nga persona politikisht të emëruar dhe të zgjedhur edhe nga nëpunësit e karrierës, për realizim të interesave personale, financiare, jomateriale ose lloj tjetër të përfitimit.

Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu:

http://idscs/Spoils-Sistem-i-sudir-na-interesi-vo-javnata-administracija-AL.pdf

Поврзани објави