Цел на проектот: Зголемено учество на граѓанското општество во политиките од областа владеење на право преку подобрени механизми за партиципативно креирање политики.

Временска рамка на имплементација: мај 2015 – март 2016

Донатор: Британска амбасада во Скопје

Проектен буџет: £ 64,280

Активности:

 • Две Агора сесии на теми поврзани со партиципативното креирање политики;
 • Две Агора сесии наменети за подготовка на препораки за програмата на Владата;
 • Градење на капацитетите на граѓанските организации за партиципативно креирање политики и за Проценката на влијание на регулатива (ПВР);
 • Креирање на календар за јавни политики;
 • Креирање на дата база на експерти во областа владеење на право;
 • Анализи на граѓанското учество во процесот на креирање политики.

Проектни продукти/резултати:

 • Краток документ за јавна политика „Во лавирнитите на циклусот на креирање политики“;
 • Студија за јавна политика „Од нацрт до закон: креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија“;
 • Синтетизирана препорака од граѓанското општество до Владата на Република Македонија во областа владеење на право;
 • Обука за 15 претставници на граѓански организации за партиципативно креирање политики и ПВР;
 • Календар за јавни политики;
 • Датабаза на експерти во областа владеење на право.

Настани поврзани со проектот

item

Студија „Од нацрт до закон: Креирање политики и граѓанско учество“

Jавната политика е јасно или прикриено насочена акција, утврдена и имплементирана од јавната власт. Во многу примери, јавна политика...

item

Завршна конференција од „Агора сесии“: Механизмите за партиципативно креирање политики не функционираат

За еден граѓанин да се вклучи во процесите на креирање на јавни политки во Македонија потребно му е многу...

item

Агора сесија: Прецизирани предлозите на граѓанските организации за програмата за работа на Владата

Борба против корупцијата на сите нивоа, деполитизација на институциите и прочистување на медиумите од државни реклами и говор на...

item

Краток документ на јавни политики: Во лавиринтите на циклусот на креирање политики

Овој краток документ за јавна политика има за цел да ги претстави основите кои го определуваат партиципативното креирање политики...

item

Организирана обука за проценка на влијание на регулатива за граѓански организации

Граѓанските организации можат да влијаат и да учествуваат во создавањето на политиките, но и да направат проценка какви ќе...

item

Календар на јавни политики

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС), во рамки на проектот „Агора сесии – практикување на партиципативно креирање политики“,...

item

За ефикасно справување со корупција потребен е закон за заштита на “свиркачи”

На 6 октомври 2015 година се одржа втората Агора сесија на тема „Застапувачки цели 2016: фокус на политики од...

item

Прва Агора сесија: Партиципативно креирање политики

Претставниците на граѓанските организации се согласија дека во најголем број на случаи институциите не се доволно отворени за соработка...

item

База на податоци за експерти во демократија и владеење на право во Македонија

Во рамки на проектот „Агора сесии – практикување на партиципативно креирање политики“ изготвена е База на податоци на експерти,...

item

База на податоци: Повик за вклучување на експерти од област на демократија и владеење на право

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) објавува повик за приклучување во база на податоци за експерти во...