logo

Агора сесии – Практикување на партиципативно креирање политики

agora logo
Share on facebook
Share on twitter

Цел на проектот: Зголемено учество на граѓанското општество во политиките од областа владеење на право преку подобрени механизми за партиципативно креирање политики.

Временска рамка на имплементација: мај 2015 – март 2016

Донатор: Британска амбасада во Скопје

Проектен буџет: £ 64,280

Активности:

 • Две Агора сесии на теми поврзани со партиципативното креирање политики;
 • Две Агора сесии наменети за подготовка на препораки за програмата на Владата;
 • Градење на капацитетите на граѓанските организации за партиципативно креирање политики и за Проценката на влијание на регулатива (ПВР);
 • Креирање на календар за јавни политики;
 • Креирање на дата база на експерти во областа владеење на право;
 • Анализи на граѓанското учество во процесот на креирање политики.

Проектни продукти/резултати:

 • Краток документ за јавна политика „Во лавирнитите на циклусот на креирање политики“;
 • Студија за јавна политика „Од нацрт до закон: креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија“;
 • Синтетизирана препорака од граѓанското општество до Владата на Република Македонија во областа владеење на право;
 • Обука за 15 претставници на граѓански организации за партиципативно креирање политики и ПВР;
 • Календар за јавни политики;
 • Датабаза на експерти во областа владеење на право.

Настани поврзани со проектот

[zad_blog blog_style=”masonry” display_cat=”agora-sesii” enable_filter=”off” items_per_page=”10″ blog_excerpt_length=”20″]

Поврзани објави