Со повеќегодишната работа во доменот на испитување на политичкото јавно мнение, ИДСЦС се стекна со одлично реноме. Причината за тоа се испитувањата кои ги истражуваат перцепциите и ставовите на јавноста за актуелни суштествени прашања.

Истовремено, сите овие години, Институтот со точноста на своите истражувања успеа да ги предвиди исходите од парламентарните избори 2002, 2006, 2008, 2011 и 2014 година, локалните изботи во 2005, 2009 и 2013 година како и претседателските избори во 2004, 2009 година. Таквиот успех е резултат на неуморната работа на експертите во рамките на Институтот кои постојано ја прилагодуваат својата работа на постоечките услови и промени како би придонеле кон највисок степен на методолошка прецизност и точност.

ИДСЦС врши редовни периодични испитувања на јавното мнение, пред се преку анкетирање. Во доменот на телефонските анкети, ИДСЦС е водечка организација во Република Македонија.

Во своите анкети, ИДСЦС вклучува постојани прашања чија цел е да го мерат рејтингот на политичките партии, личности и релевантни институции на подолг временски период, но истовремено, ги истражува перцепциите и ставовите на граѓаните за актуелни случувања во македонската политика.

[zad_portfolio display_cat=”javno-mislenje” hover_opacity=”1″ image_opacity=”1″ portfolio_link=”single_link” enable_excerpt=”off” enable_filter=”off” enable_pagination=”enable_pagination” pagination_style=”loadmore” items_per_page=”-1″]