Проекти

  item

  Четврта регионална лидерска академија за развој за земјите од Западен Балкан

  item

  Набљудување за назначувања засновани на заслуги во високата раководна служба

  item

  Премостување на јазот помеѓу формалните процеси и неформалните практики кои ја обликуваат судската култура на Западен Балкан

  item

  Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија

  item

  Инструмент за соработка на аналитичките центри од Западен Балкан – ТИНК БАЛКАНС

  item

  Адресирање на тековите на корозивниот капитал

  item

  Набљудување на успешноста на работата на ДКСК 2020

  item

  Развој на капацитети, соработка и култура во надзорот врз безбедносните сектори во Албанија, Косово и Северна Македонија (ДЕКОС)

  item

  Антикорупциски разговори во Парламент

  item

  Програма за парламентарна поддршка

  item

  Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување корупција

  item

  Антикорупциска едукација во средните училишта

  item

  Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела

  item

  Мрежа „SEE Think Net“ – Берлински процес

  item

  Perform on Reform – Следење на реформскиот процес

  item

  Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази

  item

  Зајакнување на улогата на Собранието во процесот на пристапувањето кон ЕУ

  item

  Проект 463: Мониторинг на трансферите до граѓанските организации на локално ниво

  item

  РРПП- Градење на капацитетите на мрежата ИНФОРМ

  item

  „ИНФОРМ: Затворање на јазот меѓу формалните и неформалните институции на Балканот“

  item

  ЦИВИКА МОБИЛИТАС Институционален грант

  item

  Подобрување на регионалната соработка: Мониторинг на имплементацијата на заложбите од самитот во Виена за западниот Балкан

  item

  Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите

  item

  Организациски грант за развој

  item

  СДЦ – Собранието под лупа

  item

  ТРАИН 2015

  item

  Агора сесии – Практикување на партиципативно креирање политики

  item

  Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс

  Буџетирање по перформанси

  Мрежа за спречување на конфликт на интереси

  Локални јазични политики за немнозинските заедници

  ТРАИН

  item

  Програма на УСАИД за борба против корупција

  РРПП – Отпор кон социоекономските промени во земјите на Западен Балкан

  Think & Link: „Регионалната програма за политики“

  Корупција и транспарентност кај општините

  item

  СЕЛДИ – Регионална мрежа за антикорупција

  РРПП – Европеизација на Западен Балкан

  Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите

  Меѓурелигиски дијалог

  Мојот избор 2011

  Унапредување на медиумската писменост

  На почеток