Проекти

  item

  Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела

  item

  Мрежа „SEE Think Net“ – Берлински процес

  item

  Perform on Reform – Следење на реформскиот процес

  item

  Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази

  item

  Зајакнување на улогата на Собранието во процесот на пристапувањето кон ЕУ

  item

  Проект 463: Мониторинг на трансферите до граѓанските организации на локално ниво

  item

  РРПП- Градење на капацитетите на мрежата ИНФОРМ

  item

  „ИНФОРМ: Затворање на јазот меѓу формалните и неформалните институции на Балканот“

  item

  ЦИВИКА МОБИЛИТАС Институционален грант

  item

  Подобрување на регионалната соработка: Мониторинг на имплементацијата на заложбите од самитот во Виена за западниот Балкан

  item

  Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите

  item

  Организациски грант за развој

  item

  СДЦ – Собранието под лупа

  item

  ТРАИН 2015

  item

  Агора сесии – Практикување на партиципативно креирање политики

  item

  Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс

  Буџетирање по перформанси

  Мрежа за спречување на конфликт на интереси

  Локални јазични политики за немнозинските заедници

  ТРАИН

  item

  Програма на УСАИД за борба против корупција

  РРПП – Отпор кон социоекономските промени во земјите на Западен Балкан

  Think & Link: „Регионалната програма за политики“

  Корупција и транспарентност кај општините

  item

  СЕЛДИ – Регионална мрежа за антикорупција

  РРПП – Европеизација на Западен Балкан

  Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите

  Меѓурелигиски дијалог

  Мојот избор 2011

  Унапредување на медиумската писменост

  На почеток