Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (korrik – dhjetor 2019)

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (korrik – dhjetor 2019)

Извештај од набљудување /Парламент

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (korrik – dhjetor 2019)

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (korrik – dhjetor 2019)

Share