Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

Добро владеење /Јавна администрација /Локална самоуправа /Студија за јавна политика

Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

Share