Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

    Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

    Добро владеење /Јавна администрација /Локална самоуправа /Студија за јавна политика

    Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

    Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

    Share