Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

Бриф за јавна политика /Добро владеење /Јавна администрација /Транспарентност

Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

Share