Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

    Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

    Бриф за јавна политика /Добро владеење /Јавна администрација /Транспарентност

    Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

    Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

    Share