logo

Hulumtim i grupeve të fokusit: Perceptimi publik mbi besimin në partitë politike, institucionet publike dhe cilësinë e jetës në Maqedoninë e Veriut

Share on facebook
Share on twitter

Në shtator 2022, Instituti për Demokraci “Societas Civilis” Shkup, si pjesë e Programit të Mbështetjes së Parlamentit (PMP), zhvilloi tetë fokus grupe për të eksploruar më thellë perceptimin publik mbi cilësinë e jetës, çështjeve politike dhe besimit në Maqedoninë e Veriut. Fokus grupet u realizuan në tetë rajone të planifikimit në Maqedoninë e Veriut – Shkup (Rajoni i Shkupit); Shtip (Rajoni Lindor); Gjevgjeli (Rajoni Juglindor); Kumanovë (Rajoni Verilindor); Manastir (Rajoni i Pellagonisë), Kavadar (Rajoni i Vardarit); Strugë (Rajoni Jugperëndimor) dhe Gostivar (Rajoni i Pollogut).

Diskutimet e fokus grupeve u zhvilluan me 67 pjesëmarrës, të ndarë demografikisht sipas moshës, gjinisë, profesionit, etnisë, vendbanimit dhe preferencës politike.

Disa tema të përsëritura mund të identifikohen në të tetë fokus grupet, të cilat shërbejnë për të kuptuar opinionet e përgjithshme të qytetarëve të shprehura në sondazhin vjetor. Pothuajse të gjithë pjesëmarrësit ishin të shqetësuar nga politika partizane dhe ndarja e shkaktuar nga partitë politike – “midis nesh, ne do të themi se ai është një tradhtar, tjetri një patriot, por ata do të vazhdojnë me agjendën e tyre” (Mashkull, Shqiptar, Kumanovë, 51-65), ose si një pjesëmarrës i ri nga i njëjti grup i përbashkët “ata na sundojnë ndërsa, na ndajnë në shqiptarë dhe maqedonas… ndërsa ne kemi të njëjtat probleme” (Mashkull, Maqedonas, Kumanovë, 18 – 30).

Për shumicën e pjesëmarrësve, partitë politike janë kryesisht të shqetësuara për agjendën dhe interesat e tyre sesa për të mirën e përgjithshme dhe mirëqenien e shtetasve – “… pjesa më e madhe e anëtarëve të partive politike dëshiron vetëm të arrijë në funksione, punë, paga… absolutisht asnjë iniciativë për të bërë diçka” (Femër, Maqedonase, Shtip, 51-65).

Hulumtim i grupeve tё fokusit: Perceptimi publik mbi besimin nё partitё politike, institucionet publike dhe cilёsinё e jetёs nё Maqedoninё e Veriut

Поврзани објави