logo

Недоволни капацитети за нужна конфискација на нелегално стекнат имот

Истражните центри при јавните обвинителства имаат клучна улога во успешноста на спроведувањето на конфискацијата на имот. Тие го откриваат текот на парите, учествуваат во истражните дејства, прибираат докази и работат по насока на јавните обвинители. Недостатокот на потребните ресурси и стручни капацитети со кои се соочуваат, значително влијае врз квалитетот на финансиските истраги и конфискацијата на имот, земајќи ја предвид нивната оперативна улога. Па така, најголемите недоследности во спроведувањето на конфискацијата, односно прибирањето докази, следењето на текот на парите и слично се токму во доменот на работата на истражните центри.

Оваа нефункционалност оневозможува ефективно спроведување на мерката конфискација, но и спречување користење на средствата за криминални дејства што значително се одразува на успешноста на борбата против корупцијата во целост.

Оттука, зајакнувањето на капацитетите на истражните центри е клучно за успешноста на спроведувањето на конфискацијата на имот и борбата против корупцијата. Во насока на остварување на целите на Стратегијата за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот, треба што побрзо да се преземат чекори за екипирање на истражните центри со соодветниот број и профил на кадри. Освен потребните вработувања, важно е кадрите во истражните центри да се подготвени за самостојно спроведување на секој дел од финансиската истрага.

Прочитајте го целиот бриф тука:

Недоволни капацитети за нужна конфискација на нелегално стекнат имот

Поврзани објави