logo

Стратешки планови за намалување на ризици од несреќи и катастрофи 2021 – 2025 усвоени од советите на општините

Share on facebook
Share on twitter

Со цел поуспешно справување со предизвиците на отпорноста, а врз основа на обврските кои општината ги има во пристапот на намалувањето на ризиците од катастрофи, пет општини во земјата донесоа Стратешки план за намалување ризици од катастрофи 2021 – 2025. Тековно се изработуваат планови за општините Кичево и Гостивар и Град Скопје.

Стратешките планови имаат за цел да го унапредат намалувањето на ризиците од катастрофи на локално ниво, во сегментот на превенција, подготвеност, одговор и опоравок од природни катастрофи. Плановите обезбедуваат стратешка рамка и пакет идентификувани краткорочни и среднорочни мерки и активности што ќе обезбедат понатамошно зајакнување на отпорноста на општините и граѓаните со цел градење долгорочна отпорност кон постоечките и новите ризици и опасности. Стратешките планови придонесуваат кон исполнување на Цел Е од Рамката за намалување ризици од катастрофи од Сендаи 2015 – 2030.

Стратешките планови се резултат на спроведена анализа, истражување, виртуелни консултации со заинтересираните страни од локално ниво, како и вградување на нивните перцепции за постоечката состојба, приоритетните области, потребите и очекувањата.

Стратешките планови се изработени во рамки на проектот „Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија“ кој цели кон зајакнување на стратешкото управување со кризи во осум избрани општини, и прикажување на процесот на развој на локални стратешки планови за намалување на ризици од несреќи и катастрофи. Проектот е финансиран од Обединетото Кралство, преку Британската Амбасада во Скопје.

 

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Конче 2021 – 2025

Усвоен од Советот на општина Конче на 31.05.2021

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Карбинци 2021 – 2025

Усвоен од Советот на општина Карбинци на 31.05.2021

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Кавадарци 2021 – 2025

Усвоен од Советот на општина Кавадарци на 01.07.2021

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Велес 2021 – 2025

Усвоен од Советот на општина Велес на 30.08.2021

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Маврово и Ростуше 2021 – 2025

Усвоен од Советот на општина Маврово и Ростуше на 30.09.2021

 

Поврзани објави