logo

Јули 2020 – јули 2021: Една година од парламентарните избори, како граѓаните гледаат на политичкото влијание и отвореноста на актуелниот парламентарен состав?

Share on facebook
Share on twitter

Во 2021 година се забележува позитивен исчекор во ставовите на граѓаните кога станува збор за улогата на Собранието во политичкиот живот на државата, достапноста на народните избраници за јавноста и вклучувањето на граѓаните во процесите на донесување одлуки. Имено, овој пратенички мандат е препознаен од јавноста како највлијателен во политичкиот живот и за квалитетот на нормативната рамка на Северна Македонија од 2016 година наваму, како и тоа дека е најподготвен за спроведување на реформи и нормализирање на политичкиот живот во државата.

Исто така, граѓаните оцениле дека актуелните пратеници се и подостапни за комуникација со граѓаните, додека споредено со нивните колеги од претходните мандати имаат поголем слух за непосредните локални потреби на граѓаните, но и до извесен степен повеќе ги земаат предвид забелешките упатени од јавноста. Сепак, овие позитивни трендови се во зародиш и потребни се дополнителни напори и волја од страна на пратениците да се задржи и подобри оваа состојба.

Во продолжение се наведени неколку препораки како да се постигне тоа:

Собранието мора да вложи сериозни напори за унапредување на квалитетот на извршување на своите уставно одредени функции, а пред се на надзорната функција. Пратениците треба активно и суштински да ги практикуваат механизмите за надзор над извршната власт кои им се на располагање. На тој начин, суштински ќе се зголеми влијанието и улогата на Собранието во политичкиот живот на државата.

Зголемување на информираноста и знаењата за темите кои се предмет на дискусија во Собранието, како и подобрување на дебатните и ораторските вештини на пратениците. На овој начин, пратениците ќе можат да донесуваат поинформирани одлуки, подобро да ги образложуваат своите тврдења преку аргументи пред своите колеги, а со тоа дополнително да влијаат на квалитетот на законите кои ги донесуваат. Парламентарниот Институт (ПИ) кој функционира во рамките на Собранието, врши истражувачки работи на теми од интерес на пратениците, како и едукација и обуки во специфични области. Оттука, потребно е поголемо и поефективно искористување на услугите на ПИ од страна на пратениците. Дополнително, потребно е зголемување на соработка со граѓанскиот сектор кој располага со експертиза и знаења за специфични теми, со што значително можат да им помогнат на пратениците во процесите на донесување одлуки.

Собранието треба постојано да ги надоградува механизмите и практиките за одржување близок и непосреден контакт со граѓаните. Јавноста треба да има непречен и редовен увид во работата на Собранието, како и отворен канал за двонасочна комуникација со своите претставници. Ова може да се постигне преку унапредување на содржината и алатките на Собранието за информирање на јавноста (на пример Собранискиот ТВ канал, веб страната на Собранието и профилите на социјалните медиуми), како и активирање на постојните канцеларии за контакт со граѓаните лоцирани во општините низ целата држава. Собранието исто така треба да ја интензивира и едукацијата на граѓаните за постојните механизми за нивно вклучување во работата на законодавниот дом.

Краткиот документ за јавна политика на македонски јазик може да го прочитате тука:

Јули 2020 – јули 2021: Една година од парламентарните избори, како граѓаните гледаат на политичкото влијание и отвореноста на актуелниот парламентарен состав?

Краткиот документ за јавна политика на албански јазик може да го прочитате тука:

Korrik 2020 – korrik 2021: Njё vit pas zgjedhjeve parlamentare, si e shohin qytetarёt ndikimin politik dhe nivelin e hapjes sё pёrbёrjes aktuale parlamentare?

Краткиот документ за јавна политика на англиски јазик може да го прочитате тука:

July 2020 – July 2021: One year after the parliamentary elections, how do the citizens perceive the political influence and the openness of the current composition of the Assembly?

Поврзани објави