Две третини од граѓаните препознаваат дека улогата на Собранието е значителна во однос на политичкиот живот на државата. Сепак, над две третини од нив исто така сметаат и дека Собранието е до извесен степен контролирано од страна на Владата, и покрај тоа што уставна надлежност на Собранието е да ја избере и да врши политичка контрола и надзор над Владата.