logo

Diskutime tё zbrazёta ose fjalime bazuar nё arsyetim tё qartё: Analizё krahasuese e nivelit tё argumentimit tё diskutimeve nё Parlamentet e Maqedonisё sё Veriut, Sllovenisё dhe Parlamentin Evropian

Поврзани објави