logo

Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

Share on facebook
Share on twitter

Јавните претпријатија претставуваат институции со кои што граѓаните секојдневно се среќаваат и од нив очекуваат навремени, квалитетни, лесно достапни и брзи услуги кои треба да им го подобрат квалитетот на животот. Тие трошат јавни (ваши) пари и последиците од нивното работење влијаат на многу луѓе.

Дали граѓаните ќе бидат задоволни или разочарани зависи од квалитетот на услугата која ја добиваат, а квалитетот на услугата зависи од начинот на кој што се управуваат претпријатијата.

Истражувањата кои ги спроведе ИДСЦС за работата на јавните претпријатија, покажуваат дека управните и надзорните одобри се пополнети од партиски луѓе, без особени квалификации да учествуваат во управувањето на претпријатијата и кои имаат несоодветно искуство и недостаток на формално образование.

Управните одбори ја одредуваат насоката на претпријатието, додека пак надзорните одбори треба да ја контролираат законитоста во работењето. Оттука и потребата лицата во управните одбори да бидат искусни во делокругот на работата на претпријатието, а оние во надзорните да имаат соодветно искуство во материјалното и финансиско раководење.

Консултациите на ИДСЦС со неколку јавни претпријатија во текот на истражувањето покажуваат дека раководствата на претпријатијата одлучуваат формално, бидејќи или немаат знаење да ги проверуваат извештаите и состојбите во претпријатието, или пак се водат од тоа што е дадено како налог од основачот.

За да се избегне неефикасното управување со јавни претпријатија треба да постои јасна и јавна процедура за селекција на управувачките структури, која ќе се фокусира на избор базиран на искуството и образованието на кандидатите.

Луѓето кои ги управуваат јавните претпријатија потребно е да имаат минимум три години искуство затоа што без поминати три години работејќи една работа, одлуките не можат самостојно да се донесат. Во секоја работа, првата година треба да е посветена на учење, втората на работење со супервизија, а во третата да се испроба наученото, со толеранција дека ќе има грешки. По третата година може да се каже дека некој може да раководи самостојно со некој процес.  Дури тогаш, некој може да се квалификува да учествува во управување.

Во управните и надзорните одбори потребни се луѓе кои ќе имаат искуство од областа на претпријатието, искуство од управување со тим и искуство во финансиско управување. На претпријатието му се потребни луѓе кои што знаат што треба да се прави, знаат како да се организира процесот и луѓе кои што тоа ќе го гледаат низ финансиската перспектива.

Промената на Законот за јавни претпријатија која треба да претстои, треба да креира модел кој ќе биде ориентиран кон способности наспроти услови. Досегашниот модел на назначување треба да се замени со интервјуа, за да се утврди способноста, а со тоа и соодветноста на најдобрите три кандидати.

Во целиот овој процес важно е да се води сметка за потребата од јавност на процесот за да се врати довербата кај граѓаните при назначување или вработување на овие лица. Тоа значи дека треба да постои соодветна видео документација од интервјуирањето на кандидатите, видливост на бодирањето и записници при изборот со образложенија зошто се избрани токму тие кандидати.

Поврзани објави