Документот нуди табеларен приказ на законите со кои се регулира работата и делувањето, назначувањето на членови на управни одбори и директори на јавните претпријатија, претпријатијата во целосна државна сопственост, независните регулаторни тела, државните органи и органите на државна управа. Табелата опфаќа 54 вакви организации кои се финансирани од парите на граѓаните и е достапна на следниот линк:

Табеларен приказ на законите