Анализа: Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во Македонија

Share on facebook
Share on twitter

Каква е прифатеноста на Законот за употреба на јазиците кај јавноста и кои се причините за позитивните и негативните ставови на граѓаните и граѓанските организации? Центарот за делиберативна демократија во рамки на истражувањето на проценката на влијанието од овој закон покрај испитувањето на јавното мислење ги истражуваше и практичните предизвици и подготвеноста кај 15 државни институции и јавни ретпријатија кои треба да го спроведуваат законот.

Целосната анализа е достапна на следниот линк на македонски и албански јазик:
Проценка на влијанието на регулативата за употреба на јазиците во Македонија

 

Објави поврзани со проектот