Во прилог ја објавуваве одлуката за избор на најдобар понудувач за изработка на анимирано видео за процесот на проценка на влијание на регулативата по повикот за доставување на понуди објавен на 25 јули 2018.

Одлуката е достапна на следниот линк:

0813-169-4-Odluka-za-izbor-na-najdobar-ponuduvac