Барање за доставување на понуди за истражување на јавно мислење во рамки на
ЕУ проектот: “Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање
политики базирани на докази”.

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје, Ве поканува да доставите
понуда за испорака на теренски истражувања за потребите на горeспоменатиот проект.

Целосниот повик е достапен на следниот линк:

0507-226-Povik-RIA