logo

Барање да не се усвои и да се врати на дополнување Годишниот извештај за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата во 2016 г.

platforma bpk
Share on facebook
Share on twitter

platforma bpk

Платформата на граѓански организации за борба против корупција ја повикува Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците да донесе Заклучок со кој на Собранието ќе му предложи да не го усвои Годишниот извештај за работа на Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) во 2016 г., а Собранието Заклучокот и да го донесе. Истовремено бараме Годишниот извештај за работа на ДКСК во 2016 г. да се врати на дополнување. Притоа, ја повикуваме Комисијата да покани претставници на граѓанските организации од Платформата, како и надворешни експерти за дискусијата околу Извештајот и во рамки на работните тела и на пленарното разгледување.

Платформата на граѓански организации за борба против корупција смета дека иако со својата структура Годишниот извештај дава одговор на спроведувањето на надлежностите на ДКСК тој не дава сеопфатна слика за активностите кои биле или не биле преземени во 2016 г., а во согласност со надлежностите дадени во Законот за спречување на корупцијата, Законот за спречување судир на интереси, Законот за заштита на укажувачите и Изборниот законик. Затоа сметаме дека е потребно Извештајот да не се усвои и да се врати на дополнување од страна на ДКСК. Овој заклучок се темели на податоците објавени во Кварталниот извештај бр. 1 од следењето на работата на ДКСК во периодот од октомври до декември 2016 г., којшто го подготви Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) и податоците што редовно ги собира Транспаренси Интернешнл – Македонија.

Една од клучните забелешки која директно го засега граѓанскиот сектор е дека во Годишниот извештај не е презентиран предметот каде ДКСК побара надлежно постапување од Јавното обвинителство на Република Македонија, Управата за јавни приходи (УЈП) и Управата за финансиско разузнавање против 21 здружение и фондација и една политичка партија. Имено, постапувајќи по примена пријава од учесник во изборниот процес за сомневање за користење противправни и анонимни извори на финансирање од страна на една политичка партија и поткупување на избирачите, а во врска со член 13 став 3, член 14 став 1 и член 49 став 1 алинеа 4 од Законот за спречување на корупцијата, ДКСК побара надлежно постапување од Јавното обвинителство на Република Македонија, детални контроли на финансиското – материјално работење од УЈП и финансиска контрола /анализа од Управата за финансиско разузнавање на 21 здружение и фондација и една политичка партија.

Треба да се напомне дека ДКСК за овој предмет не ја известила јавноста иако согласно Законот за спречување на корупцијата член 49 став 2 ДКСК има обврска да ја известува јавноста за преземените мерки и активности и за нивните резултати. Сметаме дека јавноста како најзасегната страна од работењето на ДКСК и Собранието на Република Македонија, како институција пред која одговара ДКСК, не добиле сеопфатни информации за да може да се оценат ефикасноста и ефективноста на работата на ДКСК во 2016 г.

Прочитајте го целосниот

допис на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата до Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците.

 

Поврзани објави