Infographic_2_Albanian (1)

Infographic_2_Albanian (1)

Studimi i shkurtër i politikës publike:

Zëri 463 – Ku dhe si shpenzohen mjetet për organizatat joqeveritare?