Документот за јавни политики испитува во која мера е успешна институционализацијата на судските совети иницирана од Европската Унија во однос на нивната независност како и влијанието на други фактори како прецизноста на правилата на ЕУ со кои треба да се хармонизираат, историското наследство и неформалната пракса.

Анализирајќи го случајот на Македонија, воспоставувањето на судските совети не ги постигна нормативните вредности и очекувања кои требаше да се остварат преку оваа реформа во правосудството.

Документот забележува четири генерални негативни ефекти на европскиот модел на судски совети:

  • Прерано воспоставување без да се земе предвид актелниот контекст во земјите во кои се воспоставува;
  • Зголемена изложеност на судството кон внатрешни и надворешни притисоци предизвикани од новите институционални можности;
  • Натамошно компромитирање на индивидуалната независност на судиите, и
  • Намалена транспарентност на судската саморегулација.

Автори на документот се Денис Прешова, Иван Дамјановски и Зоран Нечев.

Целосниот документ за јавни политики е достапен на англиски јазик на следниот линк:

Ефективноста на европскиот модел на судска независност во Западниот Балкан