sobranie vrata

Македонското Собрание нуди канали преку кои јавноста може да учествува во неговата работа. Но, суштински важно е учество на јавноста во расправите и дискутирањето на измени во законите и политиките да се прави на инклузивен и отворен начин во собраниските работни тела.
Земајќи ги предвид практиките на некои напредни парлaменти во Европа, овој документ за јавна политика препорачува подобрување на постоечките и воведување на нови начини на учество на јавноста во работата на македонското Собрание. На овој начин ќе се зајакне учеството на јавноста во неговата работа, ќе се придонесе кон подобар квалитет на законите и ќе се унапреди демократскиот капацитет и довербата во Собранието.

Целиот краток документ на јавна политика на Илина Мангова е достапен на следниот линк mk al en