logo

Замислете дека сте слабо платен службеник – предизвиците на употреба на механизми за пријавување корупција

prazni
Share on facebook
Share on twitter

Механизмите за пријавување на корупцијата се воспоставени методи за пријавување на корупција до властите, од страна на жртвите. Заедно со практиката на whistleblowing (дојава преку доушници, свиркачи), тие овозможуваат откривање на сокриените или опскурни практики. Овие механизми, во пракса, им овозможуваат на сите жртви на корупција да се вмешаат во борбата против корупција и да поднесат претставки против поединци или против цели служби. Во случај кога многу лица поединечно ги пријавуваат своите случаи, ефектот е кумулативен и збирот на нивните дејствија може да придонесе кон контролирање на корупцијата. Следствено, овој механизам може да има сличен ефект како и crowdsourcing-от (ангажирање на пошироката јавност во решавањето на одреден проблем/ситуација).

Целосната публикација може да ја најдете на следниов линк:

http://idscs.com/Imagine-If-You-Were-A-Low-Paid-Clerk-Misha-Popovikj-IDSCS-MK.pdf

 

Mekanizmat për raportimin e korrupsionit janë metodat të krijuara për raportimin e korrupsionit tek autoritetet nga viktimat. Së bashku me praktikën e whistleblowing (tip përmes informatorëve, fishkëlluesve), ata mundësojnë zbulimin e praktikave të fshehura apo të panjohura. Këto mekanizma, në praktikë, mundësojë të gjithë viktimat e korrupsionit të marrin pjesë në luftën kundër korrupsionit dhe të paraqesin ankesa kundër individëve apo kundër institucioneve të tëra. Në rast se shumë njerëz individualisht raportojnë rastet e tyre, efekti është kumulativ dhe shuma e veprimeve të tyre mund të kontribuojë në kontrollin e korrupsionit. Rrjedhimisht, ky mekanizëm mund të ketë një efekt të ngjashëm si crowdsourcing (angazhimi i publikut në zgjidhjen e një problemi / situate).

 

Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu:

http://idscs/Imagine-If-You-Were-A-Low-Paid-Clerk-Misha-Popovikj-IDSCS-AL.pdf

Поврзани објави