Изборен законик – Пречистен текст – 12 февруари 2014 – Службен весник 32