Закон за избор и отповикување на пратеници и одборници 1990_Службен весник 28

Устав, Амандмани на Уставот на Социјалистичка Република Македонија 1990 – Службен весник 28