logo

Зголемување на учеството на јавноста во македонското собрание

Share on facebook
Share on twitter

ПРЕПОРАКИ ЗА МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА ЈАВНОСТА ВО НЕГОВАТА РАБОТА

Собранието на Република Македонија врши три клучни функции: донесува закони, ја надгледува работата на извршната власт и ги претставува граѓанките. На парламентарните избори, граѓанките избираат пратенички кои нив ги претставуваат во однос на прашања од уставно значење, во вршење надзор на владините институции и при донесување закони за време на својот мандат. Сепак, правото и можноста за граѓанките да бидат претставувани, да учествуваат и влијаат врз донесувањето одлуки и врз работата на Собранието не завршува на денот на изборите. Демократијата подразбира и им нуди на граѓанките бројни начини за да учествуваат и влијаат во донесувањето закони, креирањето јавни политики и во работата на нивните избрани претставнички во времето меѓу два избора. Официјалните и неофицијалните начини за граѓанките, со својот индивидуален капацитет или преку граѓанските организации, да бараат пратеничките да делуваат во рамките на својот мандат, може да се дефинира како учество на јавнота работата на Парламентот.

Целосната публикација може да ја најдете на следниов линк:

http://idscs/Ilina-Mangova-Advancing-Public-Participation-in-the-Macedonian-Parliament.pdf

RRITJA E PJESËMARRJES SË PUBLIKUT NË KUVENDIN E MAQEDONISË

Parlamenti kryen tri funksione kryesore: funksionin ligjvënës, mbikëqyrjen mbi punën e ekzekutivit dhe përfaqësimin e qytetareve. Në zgjedhjet parlamentare qytetaret zgjedhin përfaqësueset e tyre që ti përfaqësojnë ato në çështje me rëndësi kushtetuese, në mbikëqyrjen e autoriteteve qeveritare dhe miratimin e ligjeve gjatë mandatit të tyre. Megjithatë, e drejta dhe mundësia e qytetareve të përfaqësohen, të marrin pjesë dhe ndikojnë në vendimmarrjen dhe punën e Kuvendit mbaron në ditën e zgjedhjeve. Demokraci nënkuton dhe u ofron qytetareve ofron mënyra të shumta për të marrë pjesë dhe për të ndikuar në sjelljen e ligjeve, krijimin e politikave publike dhe punën e përfaqësueseve të tyre në kohën mes dy zgjedhjeve. Mënyrat zyrtare dhe jozyrtare me të cilat qytetaret me kapacitetin e tyre individual ose përmes organizatave të shoqërisë civile, të kërkojnë që deputetet të veprojnë në kuadër të mandatit të saj, mund të përkufizohen si pjesëmarrje në punën publike të Parlamentit. Ky dokument i politikës publike harton mundësitë e tanishme për pjesëmarrje në punën publike të Kuvendit të RM-së dhe prezenton konstatime se si ato praktikohen. Nën publik nënkuptohet çdo qytetare, shoqatë qytetare apo ndonjë pale tjetër e interesuar që nuk është as përfaqësuese, e as punon në Kuvend. Nën Kuvend nënkuptohet veprim individual i deputeteve ose si një trup kolektiv në seanca plenare apo mbledhjet e trupave punuese.

Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu:

http://idscs/http://idscs/Ilina-Mangova-Advancing-Public-Participation-in-the-Macedonian-Parliament-AL.pdf

Поврзани објави