politicka misla logo

Тука можете да го превземете 46-тото идание на политичка мисла со наслов: Модели на безбедна и стабилна интеграција – сто години по Првата светска војна