logo

Надминување на етничката сегрегација: Како да се интегрираат јавните училишта во Македонија и БиХ

Share on facebook
Share on twitter

Правото на образование е универзално човеково право, признаено насекаде во светот. Важноста на ова право во личниот развој на поединците и на општествота не смее да се потцени. Според пристапот на УНИЦЕФ „Human Rights Education for All”1 , правото на образование ги соединува обврската на државата да ја искорени дискриминацијата на сите нивоа на образование и да постави основни стандарди кои би го подобриле квалитетот на образованието

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs/zastoneidscs_2013_final_.pdf

Поврзани објави