logo

Почетна конференција за проектот „Европеизација преку имплементација на правото во Западен Балкан“

kickoffphoto
Share on facebook
Share on twitter

kickoffphoto

Опис:

Во рамките на Регионалната програма за промоција на истражувањата координиранa и управувана од страна на  Институтот за Централна и Источна Европа на Универзитетот во Фрибург и финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, ИДСЦС ќе реализира проект за истражување на Европеизација преку имплементацијата на владеењето на правото во Западен Балкан (ЗБ). Зајакнување на владеењето на правото и членство во Европската унија (ЕУ) се соочува со тешкотии во ЗБ за повеќе од 20 години. Во согласност со претходните стипендии на “Еевропеизација”, оваа појава треба да се сфати како политички управуван процес, односно, начинот на кој институциите на ЕУ, правилата и процесите на креирање политики влијаат на правните системи, институционалните механизми и создавање на колективниот културен идентитет во змејите кандидати за ЕУ. Оттука, прашањето од истражувањето на мултифакториалното компаративна анализа спроведена во рамките на проектот останува иста: Дали и какво е влијанието на институциите на ЕУ за спроведување на владеењето на правото во ЗБ. Централниот фокус на истражување е реформата на судството во пет селектирани земји на студија на случај (Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија). Од ова основната аналитичка рамка, следуваат подмножество на поконкретни прашања за истражување: Кои се барањата на ЕУ, развиени во процесот на набљудување? Кои организационо-институционални реформи се направени? Кои елити ги попречуваат овие реформи? Кои (критички актерите на граѓанското општество), ги поддршаа овие реформи? Кои се ефектите и како тие се менуваат во текот на последната деценија во однос на независност, одговорност, ефикасност, ефективност стандарди? Фокусирајќи се посебно на делот на судството, главните наоди од овој истражувачки проект ќе бидат:
а) спецификација на условеноста за пристапување во ЕУ во областа на владеењето на правото и
б) препораки за идните институционални поставки во земјите од Западен Балкан.
Проектот започна во јануари 2012 година и ќе трае 18 месеци. Проектот ќе биде надгледуван од страна на проф. Флоријан Бибер и проф. Јосиф Марко.

Проектниот тим се состои од:

Координатор на проектот: проф. Зоран Илиевски

Научен Координатор: проф. Марко Кмезиќ

Истражувачите: Греса Цака (Косово),  Адалета Бибезиќ (Црна Гора), Сања Кмезиќ (Србија), Владимир Мисев (Македонија), Аднан Кадрибашиќ (Босна и Херцеговина)

 

Поврзани објави