logo

Корупција и транспарентност кај локалната самоуправа во Македонија

Share on facebook
Share on twitter

Ова истражување има за цел да укаже на системските недостатоци при процесот на мониторинг на работата на локалната самоуправа во Македонија. Ќе се истражува во колкава мерка правните процедури се имплементираат преку соодветни политики и практики, и колкав е степенот на соработка помеѓу граѓанските организации и локалните самоуправи при носењето на овие политики. Како конечен продукт ова истражување ќе продуцира документ со предлог препораки во насока на подобрување на работата на локалната самоуправа како и на граѓанските организации во Македонија.

Поврзани објави