logo

Меѓурелигиски дијалог во Република Македонија

Пред вас е извештајот од теренското истражување спроведено од страна на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје. Целта на истражувањето е да се утврдат ставовите, перцепциите и религиозните убедувања на граѓаните на Република Македонија во врска со верски прашања. Теренската анкета се спроведе во период од 20 август до 30 септември 2011 година низ целата територија на Македонија и опфати 1090 испитаници избрани според социо-демографските специфики на земјата. Истражувањето е дел од проектот „Толеранција, дијалог и соработка„ – Промовирање на религиозниот дијалог во Македонија преку градење на капацитети за медиумите и религиските претставници, кој е подржан од Европската комисија и Фондацијата Конрад Аденауер. Проектот е спроведен од канцеларијата на Конрад Аденауер во Скопје и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје. Гледиштата искажани во овој извештај, се единствено гледишта на неговите автори.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs/istrazuvanje%20megureligiska%20tolerancija%20vo%20makedonija.pdf

Para jush keni raportin nga hulumtimi në teren që ishte zbatuar nga ana e Institutit për Demokraci “Societas Civilis” nga Shkupi. Qëllimi i hulumtimit është të përcaktohen qëndrimet, perceptimet dhe bindjet religjioze të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë në lidhje me çështjet fetare. Anketa në teren ishte zbatuar gjatë periudhës prej 20 gusht deri më 30 shtator 2011 në gjithë territorin e Maqedonisë dhe ka përfshirë 1090 të intervistuar të zgjedhur sipas specifikave socio-demografike të shtetit. Hulumtimi është pjesë e projektit “Tolerancë, dialog dhe bashkëpunim! Promovimi i dialogut ndërfetar në Maqedoni me anë të ngritjes së kapaciteteve të medieve dhe përfaqësuesve fetar”, i cili është mbështetur nga Komisioni Evropian dhe Fondacioni Konrad Adenauer. Projekti është zbatuar nga zyra e Fondacionit Konrad Adenauer në Shkup dhe Institutit për Demokraci “Societas Civilis” Shkup. Mendimet e shprehura në këtë raport janë vetëm mendime të autorëve të saj.

Тë njëjtin dokument mund ta gjeni edhe në gjuhën shqipe këtu: http://idscs/dialogu%20nderfetar%20ne%20republiken%20e%20maqedonise.pdf

Поврзани објави