Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 15 – 16 и 22 -23 септември во Берово се оддржа првата обука за подготовка на ЕУ проекти.
Предавач на обуката беше Александар Гумберовски, а ја посетија учесници од граѓанските организации и локалните самоуправи од општините Виница, Кочани, Пехчево, Берово и Штип.
Вакви обуки ќе бидат оддржани во секој плански регион во државата, односно во 8 различни градови. Целта е претставници од граѓанските организации, како и претставници од единиците на локалната самоуправа да соработуваат и заедно да дојдат до проектна идеја која во текот на обуката ќе ја развиваат во проектна апликација.
Конкурсот за пријавување на наредните обуки е во тек.

web1

web2