Број 33: Предизвиците на образовната политика

kas_22636-1522-2-30_80
Share on facebook
Share on twitter

kas_22636-1522-2-30_80

kas_22636-1522-2-30_80

ВОВЕД

– Предизвиците на образовната политика

АКТУЕЛНО

– Измените во Законот за високо образование во Македонија: промена или предизвик во образовната политика?

– Интегрирано образование: новите концепти во Македонија

– Образованието на возрасни и доживотно учење: алатки за градење човечки капитал и општества базирани на знаење во Југоисточна Европа

– Мултикултурно транзиционо општество како предизвик за образовната политика и развој на човечки капитал во Република Македонија

– Босна и Херцеговина меѓу етно-националистичката парадигма и Болоњскиот процес: човечки ресурси во криза!

– Модел на Трајниот хеликс на иновации: поврзувањето на академската средина, деловниот сектор и владата – студија примерот на Македонија

– Приватните и општествените приноси во образованието во Македонија во однос на импликациите врз образовна политика

– Состојбата на човечкиот капитал во Република Македонија и предизвици за идното унапредување

– Болоњскиот образовен концепт и земјите во транзиција

– Југоисточен Европски Универзитет – универзитет на иднината

 

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Објави поврзани со проектот