Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик

Share on facebook
Share on twitter

Овој Прирачник има за цел да им помогне на наставниците да ги унапредат познавањата на учениците за улогата и функцијата на медиумите во демократските општества. Намерата е учениците да се стекнат со способност критички да им пристапуваат, да ги анализираат и проценуваат медиумските содржини и пораки коишто доаѓаат од различни извори – печатени и електронски медиуми, Интернет, реклами – што би им овозможило поангажирано да се вклучат во демократските процеси.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк:  http://https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/project-2.png/priracnik_za_nastavnici_za_izucuvanje_na_mediumskata_pismenost_vo_nastavata_po_majcin_jazik.pdf

Објави поврзани со проектот