logo

Проект за надгледување на јавните набавки во општините во Македонија

Јавниот сектор претставува битен сегмент во пазарот на една земја. Потрошувачката од националниот и од локалните буџети, како и од вон – буџетските фондови и јавните претпријатија каде државата има доминантно влијание во управувањето, а со тоа и во трошењето на нивните средства, е огромна во сите земји во светот. Впрочем, токму најдобриот обем на јавната потрошувачка отсекогаш бил предмет на жолчни расправии помеѓу економските експерти.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк:  ttp://idscs/Konecen_izvestaj_%20kirilicen%20font.pdf

Поврзани објави