logo

Обуки

Вештини:

-Мониторинг и евалуација

-Проектен дизајн

-Управување со проектен циклус

-Креирање на планови на интегритет на институции

-Проектно и финансиско известување

-Пишување на документи за кратки политики

-Лобирање и застапување

-Процес на креирање на политики

Тематски области:

-ЕУ институции

-Процес на проширување на ЕУ

-Берлински процес

-Демократизација

-Владеење на право и добро управување

-Политички клиентелизам

-Антикопрупциски политики

-Политички дијалог

-Национализам и идентитетски политики

-Политички теории