• Визија
  • Мисија
  • Цели

  На својот пат, ИДСЦС има визија за Македонија како високо развиена демократија на слободни и активни граѓани.

  Мисијата на ИДСЦС е поддршка на развојот на демократските процеси преку промоција на креирање на политики базирани на истражување, анализи и консултација со засегнатите страни.

  ИДСЦС го истражува развојот на доброто управување, владеењето на правото и европските интеграции на Македонија. ИДСЦС има мисија да ја помогне граѓанската вклученост во носењето на одлуки и да ја зајакне партиципативната политичка култура. Преку зајакнување на слободарските вредности, ИДСЦС придонесува на соживот помеѓу различностите.

  Во остварувањето на визијата и мисијата, наши долгорочни цели се:

  •     Балансиран социо економски развој
  •     Активна граѓанска вклученост
  •     Партиципативна политичка култура
  •     Остварување на либерални вредности во општеството
  •     Почит кон владеење на правото и доброто владеење
  •     Промоција на одржливо образование
  •     Остварување на процес на донесување на одлуки заснован на докази
  •     Мултиетничко и мултикултурно сопостоење