Архива

Tag Archives for "социјална вклученост"
item

Презентација на истражувања: Како до поголема социјална вклученост

Општините имаат позитивни практики во делот на вклученоста на граѓанските организации и граѓаните во работата со социјално ранливите групи, но тие не се доволни и мора да се прошират. Ова се дел од заклучоците од извештаите кои ги изработија...

item

Завршна конференција: Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно користење на ЕУ фондовите

На завршна конференција Институтот за демократија презентираше разработени проектни идеи на граѓански организации и државни институции и  „Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус“ во рамки на проектот „Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на...

item

Повик за консултантски услуги за проект: Унапредување на социјална вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите

Повик за консултантски услуги бр. 0506-533/16 за експерт/и за проектот: „Унапредување на социјална вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите“ имплементиран од Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС), Асоцијацијата за Демократски Иницијативи и Организацијата на Жени од...

item

Анкета: Перцепции на јавноста за условите за живот и социјалната вклученост

Повеќе од половина од граѓаните (51,9%) сметаат дека економската состојба на  државата се движи во негативна насока, 27,3% сметаат дека стагнира, додека само 14,5% сметаат дека се движи во позитивна насока. Најголем дел од граѓаните (32,3%) сметаат дека во...

item

Анкета: Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот и можностите

Нешто помалку од една третина (31,7%) од примателите на социјална помош го оценуваат нивото на обезбедување на заштита на социјално загрозените од страна на државата со најниската понудена оцена – 1. За 27,7% оценката која ја заслужува државата по...

item

Спроведени обуки за истражувачки методи за граѓански организации

Институтот за демократија “Социетас цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ...

item

Спроведени обуки за проектен дизајн и менаџмент на проекти на ЕУ во Струмица, Велес и Охрид

Институтот за демократија “Социетас цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на жени од општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ...

item

Социјална вклученост: Повик за аплицирање за мали грантови

Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) заедно со Асоцијацијата за Демократски Иницијативи (АДИ) и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) во рамки на проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искорисутвање на ЕУ фондовите” објавуваа...

item

Повик за обука за истражувачки методи и дисеминација на истражувачки продукти

Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ...

item

Повик за обука за ЕУ проектен дизајн и менаџмент за граѓански организации

Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на...