Публикации

  Archives for: "Транспарентност"
  Мар/2018

  Garë në 3, 6 dhe 9 me pengesa. Drejt një rekomandimi të pastër? Monitorim i implementimit të tre muajve të dytë nga Plani 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Транспарентност

  Мар/2018

  Трка на 3, 6 и 9 со пречки. Кон чиста препорака? Набљудување на спроведувањето на вторите три месеци од Планот 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Политички систем / Транспарентност

  Дек/2017

  Analizë e shpenzimeve të procesit të ndikesës së rregullativës

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Окт/2017

  Model për analizën e efektivitetit të vlerësimit të ndikimit të rregullativës (VNR)

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Окт/2017

  Praktika krahasuese të zbatimit të Vlerësimi i Ndikimit të Rregullativës dhe mundësitë për zbatim në Maqedoni

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Окт/2017

  Компаративни добри практики на примена на ПВР и можности за нивна имплементација во Македонија

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Сеп/2017

  Модел за анализа на ефективноста на проценката на влијание на регулативата

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Јул/2017

  Блог: Комисија за големи проекти или швајцарски принцип на надзор на големите државни инвестиции

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Парламент / Транспарентност

  Дек/2014

  Степени на буџетска транспарентност

  Блогови и соопштенија / Добро владеење / Информациска фактографска листа / Област / Публикација / Транспарентност

  Дек/2014

  Буџетска транспарентност и отчетност во Македонија – Студија за јавна политика

  Анализи / Антикорупција / Област / Публикација / Студија за јавна политика / Транспарентност