Публикации

Archives for: "Извештај од набљудување"
Јан/2021

Kuvendi nën thjerrëz: Raporti nga vëzhgimit i cilësisë së debatit në Kuvend (gusht – dhjetor 2020)

Извештај од набљудување / Парламент

Јан/2021

Извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција (јануари-јуни 2020)

Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

Мај/2020

Raporti i dytë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit (Tetor – Dhjetor 2019)

Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

Фев/2020

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (korrik – dhjetor 2019)

Извештај од набљудување / Парламент

Јан/2020

Raporti i parë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit

Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување