Публикации

  Archives for: "Јавна администрација"
  Мар/2020

  VNR Raport – Ligji për Lobim

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

  Мар/2020

  ПВР – Закон за лобирање

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

  Мар/2020

  Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për të Punësuarit në Sektorin Publik – me fokus në procesin e konsultimeve

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Мар/2020

  Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror për Përdorimin e Gjuhëve – me fokus në procesin e konsultimeve

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Мар/2020

  Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Nëpunësit Administrativë – me fokus në procesin e konsultimeve

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Фев/2020

  Влог – Квалитетот на јавните претпријатија зависи од квалитетот на луѓето кои ги управуваат

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Јан/2020

  Влог – Како до промена? Да ги избереме најдобрите за јавните претпријатија

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност