Публикации

  Archives for: "Човекови права"
  Фев/2011

  Број 26: Политика и медиуми

  Избори / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Наука и истражување / Област / Публикација / Човекови права

  Фев/2011

  Број 23: Заштита на човековите права и правата на малцинствата во Европа

  Eтнички прашања / Област / Политичка мисла / Публикација / Човекови права

  Фев/2011

  Број 15: “Политички вредности и процеси”

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.10 Конфликти – Водич за демократско преживување

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.9 Демократски мултикулти коктел: Вредности и идентитети

  Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.8 Демократија или еврократија – дај ми ја, на ти ја –

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.7 Светот и демо(н)кратијата

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.6 Демо-фитнес: Како се развива демократијата

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.5 Демократија, или што да се прави?

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права